Kom igång!

Få en snabb demo av våra produkter

Fyll i dina uppgifter så hör du från oss direkt i din inkorg.

[hubspot type="form" portal="8894134" id="5cd513b4-d2ab-4aba-a5dd-fae70433f230"]

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

1.1.     Dessa allmänna villkor gäller som en integrerad del i Licens- och Serviceavtal (”Avtalet”) rörande Leeroys Produkter.

1.2.     Avtalet ger Kunden (såsom definierat i Avtalet) rätt att utnyttja Produkterna i enlighet med vad som framgår av Avtalet.

1.3.     (i) Avtalet; (ii) Personuppgiftsbiträdesavtalet med bilagor (iii) SLA, och (iv) dessa Allmänna Villkor, samt eventuella övriga bilagor till Avtalet utgör Parternas fullständiga överenskommelse om Produkterna och ska ersätta alla tidigare överenskommelser mellan Parterna. Vid motstridigheter mellan dessa avtal ska Avtalet äga företräde. Om inte annat särskilt definieras häri ska de termer som används i dessa allmänna villkor ha samma betydelse som anges i Avtalet.

2. DEFINITIONER

2.1.     För detta Avtal ska följande ord ha följande innebörd

Användardata
Information om Slutanvändares (i) användning av Mobilapplikationen samt (ii) konton, namn, dokument eller övrig information som uppges i Mobilapplikationen.

Avtalet
Avser Leeroys Licens- och Serviceavtal mellan Leeroy och Kunden och dess bifogade dokument inkluderat dessa Allmänna Villkor och eventuella framtida tilläggsavtal.

End User Agreement
De villkor och personuppgiftspolicy som reglerar användande av Mobilapplikationen. End User Agreement ingås mellan Kunden och Slutkund.

Enhet
De affärslokaler som Kunden har rätt att använda Produkterna på i relation till sina Slutkunder.

Mobilapplikationen
Den “White Label”-Applikation för iOS och Android för vilken Avtalet sluts. Mobilapplikationen tas fram av Leeroy och ska användas av Kunden i dess kontakt med sina Slutanvändare.

MPOS-Systemet
Det kassasystem samt tillhörande mjukvara som Leeroy erbjuder för vilken Avtalet sluts.

Plattform
Den Kundanpassade plattform till vilken Kunden ges tillgång för att skapa och underhålla kampanjer och som innehåller Kundspecifikt material.

Personuppgift
All information rörande en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Produkterna
Avser (i) Leeroys leverans av Produktlicenserna (såsom definierat i Avtalet); (ii) Kundens licenserade användande av och tillgång till Produktlicenserna; (iii) SLA enligt Bilaga iii; (iv) Leeroys utveckling av Mobilapplikationen; och (v) Leeroys leverans av och installation av MPOS-Systemet.

Slutkund
Kundens kunder till vilka Mobilapplikationen ska riktas mot. Kunden erbjuder användande av Mobilapplikationen till Slutkund i syfte att förbättra kundrelationen.

Systemadministratörer
Sådan person inom Kundens organisation som ges tillgång till Plattformen enligt detta Avtal.

3. ANVÄNDARRÄTTIGHETER OCH GARANTI

3.1.     Genom Avtalet upplåter Leeroy en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt till Kunden att i) utbjuda Mobilapplikationen till Slutkunder och/eller nyttja MPOS-Systemet, ii) förmedla tillgång till Produkterna för Slutanvändare och Systemadministratörer, inbegripet möjligheten att logga in i Plattformen och använda det material och tjänster som tillgängliggörs genom Plattformen samt iii) distribuera Produkterna för användande på sina Enheter, under eget namn.

3.2.     Kunden ges en licens att använda Licensavtal samt Personuppgiftspolicy för Slutkunder, i sitt utnyttjande av Mobilapplikationen och/eller MPOS-Systemet.

3.3.     Kunden ska utse en eller flera Systemadministratörer som ska få tillgång till Plattformen. Systemadministratörerna ska vara ansvariga för att sköta Slutanvändares tillgång till Mobilapplikationen, och utforma erbjudanden till Slutkunden. Kunden ska säkerställa att flera Systemadministratörer inte delar lösenord eller användarnamn. Kunden förstår och samtycker till att Kunden är förbjuden att dela lösenord och/eller användarnamn med ej auktoriserade Systemadministratörer.

3.4.     En Systemadministratör får enbart erbjuda tillgång till Produkterna under förutsättning att Slutanvändaren godkänner tillämpliga användarvillkor och personuppgiftspolicy.

3.5.     Användarrättigheterna som beskrivs i detta Avsnitt 3 är inte överlåtbara, förutom i händelse av en frivillig överföring av i stort sett alla tillgångar från Kunden till en mottagare, under förutsättning att mottagaren godkänner att bli bunden av alla villkor i detta Avtal. Leeroy har i sådant fall möjlighet att motsätta sig sådan överlåtelse, sådant godkännande ska inte nekas för ovidkommande skäl.

3.6.     Alla rättigheter i och till Mobilapplikationen, Plattformen och MPOS-Systemet som inte uttryckligen upplåts under detta Avtal tillhör Leeroy.

3.7.     Leeroy garanterar att levererat MPOS-System är fritt från tillverkningsfel vid leverans och ett år framåt från leveransdagen.

3.8.     Leeroy garanterar inte avbrottsfri drift av det levererade MPOS-Systemet men kommer att använda till buds stående medel för att åtgärda eventuella driftstörningar enligt SLA (Bilaga iii till Avtalet).

3.9.     Hårdvarugaranti gäller ej för någon del av MPOS-Systemet som har modifierats eller justerats utan uttalat godkännande, misshandlats eller använts på annat sätt än anvisat i dokumentation. Hårdvarugarantin gäller för normalt slitage och gäller endast för den kund som köpt hårdvaran direkt av Leeroy, och kan sluta att gälla om hårdvaran säljs till tredje man.

4. ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR

4.1.     Kunden får inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Mobilapplikationen, Plattformen eller MPOS-Systemet, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Mobilapplikationen eller Plattformen, (iii) licensiera, sälja, upplåta, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, distribuera, tillhandahålla, outsourca, eller i övrigt bevilja rättigheter eller på något annat sätt kommersiellt utnyttja Produkterna eller Plattformen, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Mobilapplikationen, MPOS-Systemet eller Plattformen, till annan part. Kunden förbinder sig att inte utföra någon av ovannämnda handlingar eller orsaka eller tillåta tredje man att göra, eller försöka genomföra, sådana handlingar, med undantag för vad som är uttryckligen tillåtet enligt detta Avtal.

4.2.     Kunden förstår och godkänner att Leeroy eller Leeroys licensgivare äger rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, och intresse i och till alla immateriella rättigheter (inklusive alla bearbetningar eller förbättringar av dem) som hänför sig till Mobilapplikationen, MPOS-Systemet och eventuella förslag, förbättringsförfrågningar, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av Kunden eller någon av Slutanvändarna i anslutning till Mobilapplikationen och/eller MPOS-Systemet.

5. KUNDENS ÅTAGANDEN

5.1.     Kunden är ansvarig för att Slutanvändare hanterar användarkonto, användarnamn, lösenord och annan information som används för att få tillgång till Plattformen på ett sätt som förhindrar ej auktoriserad tillgång till, eller användning av, Plattformen.

5.2.     Kunden och Slutkund får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Mobilapplikationen eller Plattformen, eller på annat sätt använda Mobilapplikationen i strid med de syften för vilka Mobilapplikationen och Plattformen tillhandahålls, eller skicka, överföra, eller i Mobilapplikationen eller Plattformen lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Mobilapplikationen, Plattformen eller data däri, eller bereda sig, eller försöka bereda sig, tillgång till Mobilapplikationen, Plattformen eller därtill relaterade system på sätt som står i strid med Avtalet.

5.3.     Kunden ska säkerställa att dess Systemadministratörer och berörd personal samarbetar med Leeroy. Kunden ska ersätta och hålla Leeroy skadeslös för kostnader som Leeroy åläggs på grund av handlingar eller underlåtenhet som vidtas av Kunden eller Systemadministratör till vilken Kunden upplåtit access till Mobilapplikationen och Plattformen.

5.4.     Kunden ska, säkerställa att Slutanvändare är införstådda med och följer kraven för användande enligt detta Avtal.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SÄKERHET

6.1.     För de behandlingar av Slutkunders personuppgifter som sker i samband med användning av Mobilapplikationen, Plattformen och MPOS-Systemet är Leeroy personuppgiftsbiträde och Kunden personuppgiftsansvarig. Villkoren för dessa behandlingar regleras i separat personuppgiftsbiträdesavtal.

6.2.     Leeroy kommer att använda Användardata i syfte att förbättra Kundens marknadskommunikation. Kunden ska försäkra sig om att giltigt samtycke eller annan rättslig grund för sådan behandling finns.

7. ANVÄNDARDATA

Leeroy äger rätt att anonymisera Användardata för att därefter analysera data i syfte att vidareutveckla och förbättra sina nuvarande och framtida tjänster samt för att genomföra marknadsanalyser.

8. BETALNING

Kunden ska som motprestation för tjänster och licenser enligt detta Avtal, betala Leeroy avgifter i enlighet punkt 1 till Avtalet.

9. FÖRTIDA UPPSÄGNING

9.1.     Part äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar effekt och utan ansvar: (i) vid den andra Partens väsentliga avtalsbrott som (om möjligt) inte är åtgärdat inom trettio dagar från den andra Partens skriftligt meddelande därom; eller (ii) om den andra Parten försätts i konkurs, likvidation, inleder förhandling om ackord, blir föremål för företagsrekonstruktionslikande åtgärder.

9.2.     Om Kunden kränker någon av regleringarna i detta Avtal avseende användarrättigheter, användarbegränsningar, Kundens åtagande, betalningar, Immateriella Rättigheter eller sekretess och underlåter att kompensera på fullvärdigt sätt för detta brott inom fem dagar efter skriftligt meddelande därom ska detta ses som ett väsentligt avtalsbrott.

9.3.     Leeroy förbehåller sig rätten att granska Kundens användning av Mobilapplikationen i syfte att säkerställa att Kunden agerar i enlighet med Avtalet.

9.4.     Vid uppsägning eller hävning av detta Avtal (i) ska Kunden omedelbart betala till Leeroy alla betalningar som förfallit till betalning eller som upparbetats men ännu inte fakturerats Kunden, inklusive alla uppskjutna betalningar eller avbetalningsplaner; (ii) under förutsättning att Kunden har betalat alla summor de är skyldiga att uppbära till Leeroy enligt detta Avtal, ska Leeroy, efter skriftlig förfrågan mottagen inom 30 dagar efter att Avtalet löpt ut, bereda Kunden och Slutanvändare som haft access till Mobilapplikationen ytterligare 24 timmars access till Mobilapplikationen för att de ska kunna exportera Kundens eller Slutanvändares Användardata samt (iii) efter sådant tillfälle som anges under punkt (ii) ovan ska Leeroy omedelbart avsluta Kundens och Slutanvändares access till Mobilapplikationen.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1.   Mobilapplikationen och Plattformen är skyddad av immateriella rättigheter, såsom, men inte begränsat till, patenträttigheter, upphovsrätt, varumärkesrätt, designrätt och databasrättigheter (Sui Generis). Alla Immateriella Rättigheter härrörande till Mobilapplikationen och Plattformen (“Immateriella Rättigheter”) är och förblir Leeroys.

10.2.   Kunden förstår och accepterar att Kundens rättigheter eller åtkomst till Immateriella Rättigheter begränsas till de rättigheter som uttryckligen följer av detta Avtal och inkluderar inte några ytterligare eller underförstådda licenser eller rättigheter.

10.3.   Kunden ska omedelbart uppmärksamma Leeroy på eventuella eller genomförda kränkningar av, eller intrång i, Immateriella Rättigheter som kommer till Kundens kännedom och bistå Leeroy vid upprätthållande av dessa Immateriella Rättigheter.

11. SEKRETESSÅTAGANDE

11.1.   Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information. Part äger vidare endast använda konfidentiell information från annan Part i sådan utsträckning som är nödvändig för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Med ”Konfidentiell Information” avses all information som relateras till den andra Partens tidigare, nuvarande eller framtida utveckling, kommersiella aktiviteter, processer, uppfinningar, kunder eller leverantörer och som typiskt sett är av konfidentiell natur som konfidentiell, oavsett om denna information meddelats skriftligen, muntligen eller genom annat medium eller format. Till undvikande av tvivel så utgör alla Immateriella Rättigheter konfidentiell information.

11.2.   Punkt 11.1 ska inte tillämpas på sådan information som (i) är eller blir allmänt tillgänglig på annat sätt än genom brott från mottagande Parts sida mot Avtalet; (ii) information som den mottagande Part kan visa att den redan kände till innan denne mottog från utlämnande Part; (iii) information som emottagits från en tredje man som hade rätt att avslöja denna information eller (iv) sådant avslöjande av information som krävs enligt tvingande lag.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1.   Var Parts sammantagna ansvar är under varje kalenderår begränsat till ett belopp om 50,000 SEK, med undantag för skada som orsakats av Parts brott mot punkten 11, och/eller Parts grova oaktsamhet eller uppsåt.

12.2.   Ingen av Parterna bär ansvar för indirekta skador eller följdskador.

12.3.   Part bär ej ansvar för att genomföra sina, eller underleverantörers, respektive åtaganden om dess utförande är förhindrat av sådana omständigheter som anges nedan under punkten 14 Force majeure.

12.4.   Med undantag för betalning av priser och kränkning av Immateriella Rättigheter så försitter Part rätten till skadestånd (inkl. rätten till kvittning), prisavdrag och annan kompensation om Part inte förmedlar sådant krav till den andra Parten inom tre månader efter att skadelidande Part upptäckt (eller rimligen skulle ha upptäckt) grunden för kravet.

12.5.   Vid händelse av avbrott i funktion i MPOS-Systemet är Leeroys ansvar begränsat till att efter egen bedömning reparera eller ersätta nödvändig hårdvara eller hårdvarukomponent eller återbetala inköpskostnaden för hårdvaran. Ersättningshårdvara ska vara likvärdig den hårdvara som ersätts och vara ny eller i skick som ny.

13. SKADELÖSHET

Leeroy har inget ansvar gentemot Kunden och ska hållas skadelös av Kunden för handling eller immaterialrättsintrång med ursprung i: (i) Kundens användande av Produkterna tillsammans med material, produkter eller mjukvara som ej levererats, eller i förväg skriftligen godkänts, av Leeroy; (ii) förändringar och anpassningar till Produkterna som utförts av annan än Leeroy; och (iii) misslyckad installation av uppdateringar till Produkterna som tagits fram av Leeroy.

14. FORCE MAJEURE

Eventuella förluster eller förseningar som Leeroy orsakar vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal ska inte anses utgöra ett kontraktsbrott om sådant fel eller försening orsakats av eld, översvämning, jordbävning, brist på elektricitet, cyberattacker, naturförhållanden, allmänna elfel, krigshandlingar, terrorism, upplopp, samhälleliga oroligheter, uppror eller revolutioner, strejker, lockouter eller fackliga förhandlingar, myndighetsbeslut, domstolsbeslut, strömavbrott, förseningar eller störningar i digital infrastruktur, såsom t.ex. internet eller telekommunikationsnätverk, tredje parts icke-utförande, icke-standardiserade metoder, material, eller någon annan liknande omständighet utanför Leeroys rimliga kontroll. Leeroy accepterar inget ansvar för konsekvenserna som följer av någon sådan force majeure-händelse.

15. FORMALIA

15.1.   Part får inte överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter och licenser som upplåtits eller överlåtits genom Avtalet utan föregående skriftligt samtycke från Leeroy.

15.2.   Utöver vad som framgår av punkt 15.1 har Leeroy rätt att överlåta och överföra rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet, inklusive Användardata och eventuella Personuppgifter, vid varje tidpunkt i samband med försäljning (oavsett om det sker genom fusion, försäljning av tillgångar, aktieförsäljning eller på annat sätt) av (i) Leeroy, eller (ii) en andel av Leeroy som rimligen skulle kräva överlåtelse av dessa rättigheter eller skyldigheter. En eventuell transaktion som förändrar kontrollen över Leeroy och/eller Produkterna anses vara en överlåtelse under denna punkt.

15.3.   Inga ändringar av eller tillägg till Avtalet ska vara gällande såvida de inte har gjorts skriftligen och undertecknats av respektive Part.

15.4.   För det fall någon bestämmelse i Avtalet, helt eller delvis, skulle befinnas ogiltig ska Avtalet i övrigt inte påverkas därav. Den bestämmelse som befinns ogiltig ska därvid i första hand jämkas, så att den inte längre kan anses ogiltig. Om och till den del en sådan jämkning inte kan ske, ska bestämmelsen lämnas utan avseende.their website
this link