Kom igång!

Få en snabb demo av våra produkter

Fyll i dina uppgifter så hör du från oss direkt i din inkorg.

[hubspot type="form" portal="8894134" id="5cd513b4-d2ab-4aba-a5dd-fae70433f230"]

Övriga villkor

1. Modifieringar och serviceåtaganden

Leeroy har rätt att ändra Produkterna, helt eller delvis i syfte att följa den tekniska utvecklingen och sitt åtagande till Kunden. Eventuella ändringar som påverkar Kundens verksamhet kommuniceras i god tid innan en sådan ändring sker.

Leeroy ska tillhandahålla produkterna i enlighet med de servicenivåer (SLA) som framgår av Bilaga 3.

2. Utveckling av produkterna

Leeroy åtar sig vid behov att tillhandhålla konsulttjänster och Kunden åtar sig vid behov att beställa sådana konsulttjänster i syfte att ytterligare utveckla och kundanpassa produkterna under Avtalsperioden.

För denna utveckling ska Parterna efter bästa förmåga träffa en särskild överenskommelse om specifikation, tidsplan och hur acceptanstest ska utföras.

3. Parternas respektive åtaganden

Under Avtalstiden åtar sig Leeroy att:

a) erbjuda Produkterna till Kunden i linje med rimliga förväntningar samt enligt den SLA i Bilaga 3;
b) kommunicera Leeroys planer med utveckling och uppgradering;
c) utbilda och projektleda Kunden i Produkterna och dess användning under 2 veckor räknat från den dag då kunden får tillgång till podukterna;
d) utbilda Kundens personal i samband med installation av produkterna;
e) erbjuda Kunden standardiserad personuppgiftspolicy;
f) installera produkterna (inklusive hårdvara) i och med ingåendet av detta Avtal; och
g) anmäla MPOS-systemet och kassaregistret till Skatteverket, enligt gällande lagstiftning senast en vecka efter att MPOS-Systemet har installerats hos Kundens respektive Enhet.

Under Avtalstiden åtar sig Kunden att:

a) använda produkterna i de för Avtalet gällande enheterna;
b) tillsammans med Leeroy arbeta för hög kundnöjdhet bland Slutkunder med produkterna;
c) Erbjuda Slutkunder lojalitetsprogram och personliga erbjudanden via mobilapplikationen;
d) tillhandahålla Leeroy information samt de varumärken och material som behövs för tillhandahållandet av Tjänsten;
e) tillhandahålla Leeroy tillträde till respektive Enhet där MPOS-Systemet ska installeras minst 72 timmar före driftstart;
f) vederbörligen informera och samla in samtycke samt upprätthålla korrekt behandling av Slutkunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för fullgörandet av detta Avtal; och
g) erlägga avgifter till Leeroy i enlighet med vad som framgår av punkt 1. Produktlicens

4. Leeroys rätt att använda kundens varumärken och material

Leeroy har rätt att använda Kundens varumärken och material (som t.ex. logotyper, foton, bilder, text) i utvecklandet av produkterna som Leeroy erbjuder Kunden och enligt Kundens särskilda instruktioner.

Kunden ska specificera det exakta utseendet på Kundens varumärken och material som Leeroy enligt punkt 5 har rätt att använda och ger härmed Leeroy en icke överförbar, icke exklusiv, royalty-fri licens att kopiera, distribuera och använda dessa vid utveckling och tillhandahållande av Tjänsten.

Leeroy får använda Kunden som referensobjekt i fallstudier och marknadsföringssammanhang men har inte rätt att registrera eller i övrigt använda några av Kundens varumärken, utöver vad som beskrivs i detta avsnitt.

5. Kontakt

Meddelande enligt detta Avtal ska tillställas Part genom email och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda då e-postmeddelandet kommit till mottagarens email-adress, enligt email-adresserna ovan.

6. Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal med undantag för lagvalsregler enligt i Sverige tillämplig internationell privaträtt. Tvister som uppstår med anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.